เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)

   ประโยชน์และความสำคัญ
        เชื้อราเมตาไรเซียม เป็นจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัส

   โดนตัวของแมลงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความชื้นสูงจะเกิดการเจริญงอกเข้าไปในตัวของแมลง  ในระยะแรก

   จะเห็นจุดสีน้ำตาลบนผนังลำตัว และต่อมาสามารถมองเห็นเส้นใยสีขาวเจริญเติบโตบนลำตัวของแมลง หลังจากนั้นจะพบ

   สปอร์ลักษณะคล้ายฝุ่นสีเขียวคล้ำปกคลุมทั่วตัวของแมลง  หากบีบแมลงที่ตายจะพบว่าลำตัวของแมลงจะมีลักษณะแข็ง

 

 ◄หัวเชื้อราเมตาไรเซียม สำหรับนำไปขยายเป็นเชื้อพร้อมใช้
   

 ◄เชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมใช้
                           
   

  การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราเมตาไรเซียม

 
   เชื้อราเมตาไรเซียม สามารถทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ ดังนี้
   1.ปลวก
   2.หนอนด้วงทราย
   3.หนอนด้วงแรด
   4.หนอนด้วงเจาะลำต้นอ้อย
   5.ด้วงงวง
 
   วิธีการนำเชื้อราเมตาไรเซียมไปใช้
    1. การผสมน้ำฉีดพ่น  ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (เชื้อสด) อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร  โดยกวนแล้วขัดวัสดุเลี้ยงเชื้อ

   ให้สปอร์ที่ติดมาหลุดละลายลงในน้ำ แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง พร้อมใส่สารจับใบหรือน้ำยาล้างจาน ก่อนนำไปฉีดพ่น

   ให้สัมผัสถูกกับตัวแมลงมากที่สุด (ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาตอนเย็น) และฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ระยะห่างคราวละ 5-7 วัน

  
    2. ทำกองล่อ ใช้ท่อนไม้ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 2 เมตร ทำขอบด้วยการวางท่อนไม้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ขุดดินภายใน

   กองให้ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วใส่เศษซากพืชเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆ และปุ๋ยคอกให้เต็มกองล่อ รดน้ำเพิ่มความชื้น

   ในกองล่อเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี  หาวัสดุคลุมกองล่อ เช่นทางมะพร้าว หลังจากนั้น 2-3 เดือน จะเริ่มพบด้วง

   มาวางไข่และเจริญเติบโตเป็นตัวหนอน ให้ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม 1-2 กิโลกรัม ผสมน้ำราดให้ทั่วกองล่อ

 

   ลักษณะของแมลงศัตรูพืชที่ถูกเชื้อราเมตาไรเซียมเข้าทำลาย