เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 นางสาวนุชจารี  วนาศิริ   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณ ปี 2563

 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

 จังหวัดเชียงใหม่

  แผนงานโครงการงบประมาณปี 2563
  แนะนำศูนย์ฯ   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

   

     แมลงตัวห้ำ

   

  มวนพิฆาต  
  มวนเพชฌฆาต  วีดีทัศน์การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างง่าย
  แมลงหางหนีบ  
  แมลงช้างปีกใส  
  กบ -----------------------------------------------------------------
     

   
     แมลงตัวเบียน   วีดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
  แตนเบียนอนาสตาตัส  
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  
  -----------------------------------------------------------------
 

 

 

   
   วีดีทัศน์การผลิตขยายแมลงหางหนีบ
     เชื้อจุลินทรีย์  
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที

 

 

  เชื้อไวรัส NPV  
  เชื้อราเมตาไรเซียม  วีดีทัศน์การผลิตสารสกัดสะเดา (Do IT From Home)
   
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
  งานวิจัย ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช ปี 2563
  >>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 Download เอกสารแผ่นพับ >>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
 Downloadแบบบันทึกวินิจฉัยศัตรูพืช >>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช แมลงบั่ว 

 

>>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช หนอนห่อใบข้าว

Link หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร

>>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยไฟ
  >>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดหลังขาว
>>>แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช ใบด่างถั่วเขียว

 

 

 

 Download แบบรายงานกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี (แบบรายงาน 4)