ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า

 ความสำคัญ
       ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายหนอน ลำตัวกลมใส หัวท้ายเรียวแหลม

 มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า  ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่าเป็นตัวเบียน หรือพยาธิที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงมากกว่า 200 ชนิด

 ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช  ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่าจึงสามารถนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง โดยมี

 คุณสมบัติที่ดี คือทำให้แมลงตายภายในเวลาอันรวดเร็ว (1-2 วัน) แมลงศัตรูพืชไม่สร้างความต้านทานเหมือนการใช้สารเคมี

 และไม่มีอันตรายต่อพืช  สัตว์ และมนุษย์ รวมทั้งไม่มีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม  การใช้ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า  จึงเป็น

 ทางเลือกในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอีกวิธีหนึ่ง สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ

 

  ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

   

 

 
 แมลงศัตรูพืชที่ใช้ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า ควบคุมได้ผลดี
     1. หนอนกินใต้เปลือกผิว 9.   หนอนใยผัก
     2. หนอนเจาะสมอฝ้าย 10. หนอนคืบกระหล่ำ
     3. หนอนกระทู้ผัก 11. ดักแด้ด้วงหมัดผัก
     4. หนอนกระทู้หอม 12. ด้วงงวงมันเทศ
     5. หนอนกินรากหญ้า 13. หนอนกอข้าว
     6. หนอนเจาะก้อนเห็ด 14. หนอนเจาะดอก
     7. หนอนคืบลำไย 15. หนอนแมลงวัน
     8. หนอนเจาะยอดผัก 16. หนอนเจาะกิ่ง
   

  ตัวอย่างหนอนแมลงศัตรูพืช

     

   
 อัตราและปริมาณการใช้ ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า  
        ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า ที่ผลิตได้จะถูกเก็บในชิ้นฟองน้ำ บรรจุในซองพลาสติก ในผลิตภัณฑ์ 1 ซอง จะมีไส้เดือย

 ฝอยอยู่ประมาณ 4 ล้านตัว

         การใช้ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า ในการกำจัดศัตรูพืชจะต้องพิจารณาในสองส่วน ได้แก่

         1)อัตราการใช้  ใช้ไส้เดือนฝอย 1 ซอง ต่อน้ำ 2 ลิตร

         2)ปริมาณการใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของศัตรูพืช ดังนี้

            - หนอนเจาะกิ่ง และหนอนกินใต้ผิวเปลือก ฉีดพ่นตามกิ่งและลำต้นให้ทั่ว ต้นละ 2-3 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 15 วัน

            - ดักแด้ด้วงหมัดผัก และด้วงงวงมันเทศ ใช้ราดหรือฉีดพ่นลงดินทั้งบนแปลงและร่องแปลงทุก 10 วัน ติดต่อกัน

              3-4 ครั้ง ใน 1 ไร่ ใช้ไส้เดือนฝอย 80 ซอง ต่อน้ำ 160 ลิตร

            - หนอนเจาะดอก หนอนเจาะยอด และหนอนกินใบ ฉีดพ่นบนใบและยอดให้ทั่ว แต่ไม่ควรให้เปียกโซก ฉีดพ่นทุก

             7-10 วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง ใน 1 ไร่ ใช้ไส้เดือนฝอย 20 ซองต่อน้ำ 40 ลิตร

 

 
 วิธีการใช้ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า
        1) เตรียมน้ำที่จะใช้ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย โดยแบ่งน้ำเป็น 3 ส่วน

        2) เทชิ้นฟองน้ำบรรจุไส้เดือนฝอยลงในน้ำส่วนที่ 1 ขยำให้ไส้เดือนฝอยหลุดจากฟองน้ำลงมาอยู่ในน้ำ

        3) นำชิ้นฟองน้ำจากส่วนแรกไปขยำในน้ำในส่วนที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ด้วยวิธีการเดียวกัน

        4) นำน้ำไส้เดือนฝอยทั้ง 3 ส่วน เทรวมกันในถังพ่น

        5) ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยให้ทั่วต้นพืช และพื้นดินโดยบริเวณที่ฉีดพ่นควรมีความชื้นอยู่บ้าง

        6) หมั่นเขย่าถังฉีดพ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนฝอยตกตะกอน

   
 วิธีการเก็บรักษาและขนส่ง
        ขณะทำการขนส่งต้องเก็บไส้เดือนฝอยในที่เย็น หรือกล่องโฟมใส่น้ำแข็ง

        การเก็บรักษาไส้เดือนฝอยต้องเก็บในตู้เย็นช่องปกติ (อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็งเด็ดขาด

 

 ข้อควรพิจารณาในการใช้ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีม่า
        1) ไส้เดือนฝอย เหมาะสำหรับใช้ควบคุมแมลงที่ทำลายในที่หลบซ่อน เช่น ในดิน  ใต้เปลือก  ในรู  ในกลีบดอกและผล

             มากกว่าการใช้ในที่โล่งแจ้ง

        2) การใช้ไส้เดือนฝอยควรใช้ในเวลาเย็น หลังบ่าย 3 โมง เพื่อหลีกเลื่องแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อไส้เดือนฝอย

        3) ในกรณีที่สภาพอากาศแห้ง ควรฉีดพ่นน้ำในแปลงปลูกพืช เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความชุ่มชื้นก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอย

        4) การใช้ไส้เดือนฝอยให้ได้ผลดี ผู้ใช้ควรศึกษาวิธีการใช้ที่ถูกต้อง รู้จักช่วงเวลาการใช้ อัตราการใช้และการเก็บรักษา