เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 

  แนะนำศูนย์ฯ  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

   

     แมลงตัวห้ำ

 

  มวนพิฆาต  เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ เป็นประธาน
  มวนเพชฌฆาต  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร "หมอพืชอัจฉริยะ
  แมลงหางหนีบ  Plant Doctor" ณ ศทอ.เชียงใหม่ 
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ  

   เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ และคณะ
     แมลงตัวเบียน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อควบคุม
  แตนเบียนอนาสตาตัส  ศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
   

   เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ เป็นประธาน
   เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
     เชื้อจุลินทรีย์  ปี ๒๕๖๑ หลักสูตรการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอย่างมีประสิทธภาพ
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  ณ ศทอ.เชียงใหม่ 
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที  

  เชื้อไวรัส NPV  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
  เชื้อราเมตาไรเซียม  เยี่ยมชมศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ ๑ อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อแลเกเปลี่ยนองค์ความรู้
   งานด้านอารักขาพืช 
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
 
  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงด้วยนะครับ
     Download เอกสารแผ่นพับ   แจ้งเตือนการระบาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกันยายน ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
  แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐