เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2561 (ฟรี)

  แนะนำศูนย์ฯ  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560

     แมลงตัวห้ำ

 

  มวนพิฆาต  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
  มวนเพชฌฆาต  เยี่ยมชมศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ ๑ อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อแลเกเปลี่ยนองค์ความรู้
  แมลงหางหนีบ  งานด้านอารักขาพืช 
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ  

   เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  ได้มอบ 
     แมลงตัวเบียน  หมายให้นายศุภศักดิ์  ศรีโสดา นวส.ชำนาญการ และนายธีระศักดิ์  ศรีวิชัย นวส. 
  แตนเบียนอนาสตาตัส  ชำนาญการ ทำการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจ
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  ตระเวณชายแดน 
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
   

   เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ ร่วมประชุม
   การนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม สสก.๖
     เชื้อจุลินทรีย์  
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที  

  เชื้อไวรัส NPV  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ เป็นประธาน
  เชื้อราเมตาไรเซียม  การประชุมพนักงานจ้างเหมาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
   
     น้ำหมักชีวภาพ                                                  »»»ข่าวย้อนหลัง
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
 
  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงด้วยนะครับ
     Download เอกสารแผ่นพับ   แจ้งเตือนการระบาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกันยายน ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
  แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐