เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  แนะนำศูนย์ฯ  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560

   

     แมลงตัวห้ำ

 เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  เข้าร่วม

  มวนพิฆาต  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
  มวนเพชฌฆาต  เกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  แมลงหางหนีบ  โดยมีนายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
  แมลงช้างปีกใส  ประธานการประชุม 
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  เข้าประชุม

   ศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและ
     แมลงตัวเบียน  การขับเคลื่อนงาน/โครงการของศูนย์ปฏิบัติการสู่พื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี
  แตนเบียนอนาสตาตัส  ดร.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก. ๖ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  ชั้น ๒ สสก.๖ 
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  พร้อม

   ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าพบ นางสาว รตนพร  กิติกาศ  เกษตรและสหกรณ์
   จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
     เชื้อจุลินทรีย์  จังหวัดเชียงใหม่ 
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่

  เชื้อไวรัส NPV  ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการ
   และถ่ายทอดความรู้ในงานวันรณรงค์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ
   ปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยม  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน 
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.เชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรม
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๐ หลักสูตร การผลิต
   ขยายชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศพก..บ้านธิ
     Download เอกสารแผ่นพับ  อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
   
  ...........................................................................›››ข่าวย้อนหลัง Click
     
   
กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
   ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
   ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

  ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

  ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐