เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 

  แนะนำศูนย์ฯ  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560

   

     แมลงตัวห้ำ

 เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ ร่วมงาน

  มวนพิฆาต  วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วย
  มวนเพชฌฆาต  วิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว
  แมลงหางหนีบ  จ.สมุทรสาคร 
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  เข้าร่วม

   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
     แมลงตัวเบียน  เกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  แตนเบียนอนาสตาตัส  โดยมีนายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  ประธานการประชุม 
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
   เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  เข้าประชุม

   ศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและ
   การขับเคลื่อนงาน/โครงการของศูนย์ปฏิบัติการสู่พื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี
     เชื้อจุลินทรีย์  ดร.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สสก. ๖ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  ชั้น ๒ สสก.๖ 
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่  พร้อม

  เชื้อไวรัส NPV  ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าพบ นางสาว รตนพร  กิติกาศ  เกษตรและสหกรณ์
   จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
   จังหวัดเชียงใหม่ 
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
   ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการ
   และถ่ายทอดความรู้ในงานวันรณรงค์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ
     Download เอกสารแผ่นพับ  ปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยม  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน 
   
  ...........................................................................›››ข่าวย้อนหลัง Click
     
   
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช
  แจ้งเตือนการระบาดเดือนเมษายน ๒๕๖๐
  แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
  แจ้งเตือนการระบาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐