เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช เพื่อผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

Download เอกสารพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการศัตรูข้าว

Download ใบสมัครและกำหนดการสร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ
  แนะนำศูนย์ฯ  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

   

     แมลงตัวห้ำ

 

  มวนพิฆาต  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
  มวนเพชฌฆาต  เป็นเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการบริหาร
  แมลงหางหนีบ  จัดการศัตรูข้าว ณ ศทอ.เชียงใหม่ 
  แมลงช้างปีกใส  
  ด้วงเต่าตัวห้ำ -----------------------------------------------------------------
  กบ  

   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่
     แมลงตัวเบียน  ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
  แตนเบียนอนาสตาตัส  ต.ศรีเตี้ย  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
  แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า  
  ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีม่า -----------------------------------------------------------------
   

   เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ เป็นประธาน
   เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร "หมอพืชอัจฉริยะ
     เชื้อจุลินทรีย์  Plant Doctor" ณ ศทอ.เชียงใหม่ 
  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
  เชื้อราบิวเวอเรีย -----------------------------------------------------------------
  เชื้อแบคทีเรียบีที  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ  ผัดยา  ผอ.ศทอ.เชียงใหม่ และคณะ

  เชื้อไวรัส NPV  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อควบคุม
  เชื้อราเมตาไรเซียม  ศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     น้ำหมักชีวภาพ  
  สมุนไพรไทยไล่แมลง -----------------------------------------------------------------
   
 
  ข่าวแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช พี่น้องเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงด้วยนะครับ
     Download เอกสารแผ่นพับ   แจ้งเตือนการระบาดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนกันยายน ๒๕๖๐
    แจ้งเตือนการระบาดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
  แจ้งเตือนการระบาดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐